Ассоциации и союзы

Оқшау сөздердің негізгі қызметі не

Оқшау сөздердің негізгі қызметі не

 • Ошау сздер сйлемдег баса сздермен синтаксистк байланыса тспей, дауыс ыраы арылы ерекшеленетн сздер мен сз тркестер.1Ошау сздер сйлем мшес ызметн атара алмайды, сйлемде ойды натылай тсп, баса сздермен маыналы арым-атынаста болады. зге мшелерменабыса,матаса,мегерле,иысабайланыспай, ошауланып трады.Ошау сздердмаыналы белглер оиа желснкмге, негеарналандыын (-Балаай, сурет сала блес бе?) блдру масатында олданылады. Ошау сздер маыналы белглер мен жасалу жолдарына арай одаай, аратпа, ыстырма сздерге жктелед.

  Белгл бр сйлемн синтаксистк рылымына жанаспай, ошау тратын аратпа, ыстырма, одаай сздер.

  Ошау сздер сйлем шнде баса сздермен грамматикалы байланыса тспейтндг себепт олардантрнемеселеп,сраубелглермен дараланып трады.

  Ошау сздер- сйлем рамындаы баса сздерменграмматикалы байланысатспейтн сздер мен сздер тркес. Ошау сздер сйлемдег баса сздермен грамматикалы байланыса тспейд дегенде оны (ошау сздерд) сйлем рамындаы зге сздермен не абыса, не матаса, не мегерле, не иыса байланыспайтындыы ескерлед. Сондытан да олар сйлем мшес ызметн атара алмайды, сйлемдег зге мшелерден ошауланып трады. Ошау сздер арылы сйлемн маынасы натыланады, авторды кзарасы аарылады.

  Мысалы:Бгн Алматыда жабыр жауады. Менше, бгн Алматыда жабыр жауады.

  Брнш сйлемде бгн Алматыда жабырды жауатындаы злд- кеслд, наты айтылса, екнш сйлемде олай емес, ой топшылау, долбарлау ретнде берлп тр. Ондай маынаны берп тран, менше дегеныстырма сз. Ошау сздергеаратпа, ыстырма,одаайсздер жатады.

  Сйлеуш тыдаушыны назарын зне аудару шн аратпа сздерд олданады. Кейде сйлеушн арата айтып отыраны адам болмай, жансыз заттар да болып келед, бл — кбнесекркем дебиеттекездесетн былыс. Мысалы,Тыда, дала, Жамбылды! Тыда, астек, аскеле, сйлесн кр бауыры(Жамбыл).ыстырмалар кмндлкт, сенетндкт, кншт, реншт, сондай-а ойды кмн тарапынан екендгн блдру шн олданылады. ыстырмалар жеке дербес сздер ыайында да, сз тркес ыайында да, тпт сйлем ыайында да кездесед. Мысалы,з блес, мен аза баласына жалынып жоралап кргем жо-ты(М. .)Одаайлар ксн сезмн, кл-кйн блдру ажет боланда олданылады. Мысалы, Япырай, ажап екен бнысы! — дед Балаш. Уа, алиса жегей, аманбысы! (С. М.)2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *