Гигиена

Раздели слова каждой группы на слоги Из последних слогов составь слова 1)скоро,люди,любите,жители 2)береза,,красота 3)стадо,серебро,ребята

Раздели слова каждой группы на слоги Из последних слогов составь слова
1)скоро,люди,любите,жители
2)береза,,красота
3)стадо,серебро,ребята

 • 1) ско-ро, лю-ди, лю-би-те, жи-те-ли
  2) бе-ре-за, спа-си-бо, кра-со-та
  3)ста-до, се-ре-бро, ре-бя-та

  1)Родители
  2)Забота
  3)Доброта

 • 1)СКО-РО, ЛЮ-ДИ, ЛЮ-БИ-ТЕ, ЖИ-ТЕ-ЛИ — РО-ДИ-ТЕ-ЛИ
  2) БЕ-Р-ЗА, СПА-СИ-БО, КРА-СО-ТА — ЗА-БО-ТА
  3) СТА-ДО, СЕ-РЕ-БРО, РЕ-БЯ-ТА — ДО-БРО-ТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *